Algemene voorwaarden Ecu-tronic

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ecu-tronic zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.ecu-tronic.nl  .

1.2 Door een bestelling bij Ecu-tronic te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Ecu-tronic gelden ook ten behoeve van eventueel door Ecu-tronic ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Ecu-tronic zijn vrijblijvend. Ecu-tronicheeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Ecu-tronic uw bestelling heeft geaccepteerd. Ecu-tronic heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Bestellingen binnen Nederland worden in beginsel onder rembours verzonden. Voor bestellingen met een afleveradres in  België en andere Europese landen dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum te betalen. Ecu-tronic gaat pas tot levering over na ontvangst van uw betaling.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Ecu-tronic. Bij afhalen van uw bestelling kunt u contant betalen.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Ecu-tronic het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Ecu-tronic, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ecu-tronic.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, tenzij door Ecu-tronic anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u in geen geval recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden na het ondertekenen van de orderbon.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de wederpartij in nakoming van deze overeenkomsten alsmede ter zake van door ons c.q. ten behoeve van de wederpartij verleende diensten en verrichte werkzaamheden. Het risico terzake van de artikelen gaat op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Ecu-tronic geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Ecu-tronic garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele visuele gebreken dient u uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na ontdekking gemotiveerd aan Ecu-tronic te melden. Andere gebreken dienen binnen dertig (30) dagen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Ecu-tronic de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een ander exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Ecu-tronic te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als het artikel en de verpakking van het artikel onbeschadigd zijn. Het door u betaalde bedrag wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Ecu-tronic terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

7.4 Ecu-tronic is in geen geval aansprakelijk voor eventuele, op welke manier dan ook ontstane, (gevolg)schade (aan uw auto of motor) van door ons geleverde goederen of door eventuele gebreken van door ons geleverde goederen .

Artikel 8.  Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.

De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de

opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

8.1 Ecu-tronic is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Ecu-tronic, dan wel tussen Ecu-tronic en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Ecu-tronic.

Artikel 10. Diversen

10.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Ecu-tronic deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

10.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ecu-tronic in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Ecu-tronic vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

10.3 Ecu-tronic mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

10.4 Onverminderd de overige aan Ecu-tronic toekomende rechten, heeft Ecu-tronic in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.